Dekrét o užívaní síl magických v Chlimudskej ríši, ako aj v jej provinciách

Cisár Jiergul, Grinburg, 278 rokov po Veľkom more.

Ja, cisár Jiergul, panovník v meste Grinburg, vládca Chlimudskej ríše, nariaďujem, z dôvodu väčšej bezpečnosti celej krajiny, v týchto neistých časoch, toto nasledovné:

Každá osoba užívajúca síl magických, mystických alebo nadpozemských, žijúca na území Chlimudskej ríše, či už od narodenia alebo len na dobu určitú, je povinná sa v mieste svojho pobytu hlásiť najvyššiemu kňazovi a o svojich schopnostiach ho upovedomiť. Ďalej je povinná zaplatiť desať Chlimudských strieborných za udelenie výsady užívať síl magických, mystických či nadpozemských v tom kraji. Na základe toho jej bude úradne vystavený patent, ktorého podpisom sa dotyčná osoba zaviaže, že v stave ohrozenia kráľovského majestátu ho bude brániť svojimi všetkými možnými prostriedkami, čo znamená aj holým životom.

Osoba, ktorá využíva síl magických, mystických či nadpozemských bez vyššie uvedeného patentu, je skazená bosoráctvom a čarodejníctvom a preto bude stíhaná mocou svetskou aj duchovnou, bude lapená, do temnice uvrhnutá, podrobí sa útrpnému právu a bude jednohlasne odsúdená súdom svetským aj cirkevným.